Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Centrum denních služeb KŘIŽOVATKA

Popis a realizace poskytování sociální služby

(Ceník poskytované služby)

 

Místo poskytování služby

Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice 530 02

Služba je poskytována v pronajatých prostorách, které splňují zákonné normy.

Prostory jsou bezbariérové, k dispozici je i speciálně upravené sociální zařízení. Jde o přízemní objekt vhodný a snadno přístupný pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností pohybu. Objekt je v blízkosti centra města a je dobře dostupný i při použití MHD.

 

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám a schopnostem uživatele. Vytváříme pro něj bezpečné a důstojné prostředí, kde uplatňujeme individuální, diskrétní, partnerský a rovný přístup.

 

Službu poskytuje KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice. Více informací na www.krizovatka-hc.cz .

 

Časová dostupnost

Pondělí:  10:00 - 16:30

Úterý - Čtvrtek:   7:30 - 16:30

Pátek:  7:30 - 14:00

 

Poslání Centra denních služeb

Posláním Centra denních služeb KŘIŽOVATKY handicap centrum, o.p.s. je poskytovat bezpečný prostor osobám s tělesným (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) či s kombinovaným postižením (lehké mentální postižení, zrakové postižení, lehká sluchová vada), kteří žijí v domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Touto službou chceme přispět k tomu, aby lidé s tělesným a kombinovaným postižením měli šanci žít kvalitní život a mohli se začlenit do společnosti s minimální pomocí sociálních služeb.

 

Jaké činnosti můžeme poskytnout

Centrum denních služeb KŘIŽOVATKA bude poskytovat ambulantní služby sociální péče v rozsahu základních činností dle §45  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/ 2006 Sb. v platném znění. Služby CDS KŘIŽOVATKA budou poskytovány za úplatu, podle platného ceníku jednotlivých úkonů služeb, který je součástí smlouvy, je vyvěšen v prostorech centra na webu. Poskytovat budeme také činnosti fakultativní.

 

1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Individuální pomoc uživatelům při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby.

 

2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Uživatelům bude podle jejich zájmu zajištěna strava (svačina, oběd) a poskytnuta dopomoc a podporu při podávání jídla a pití.

 

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Budou zde zahrnuty činnosti vedoucí k naplnění individuálního plánu uživatele. V nabídce budou pravidelné skupinové aktivity: trénink paměti formou vědomostních kvízů a her, trénink navazování soc. vztahů ve skupině, výroba dekoračních předmětů, udržování tradic (vánoce, velikonoce, oslavy narozenin aj.), besedy na zvolené téma, sportovní aktivity, relaxační a protahovací cvičení, společné čtení a následná diskuze, prezentace kompenzačních pomůcek, práce s moderními komunikačními prostředky aj.

 

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Náplní budou jednorázové a tradiční aktivity, které se převážně budou konat mimo prostory CDS a v odpoledních hodinách. Jedná se o účast na kulturních, sportovních a společenských akcích, výlety, procházky, návštěvy muzeí, výstav, společenská posezení i za účasti pečujících osob aj.  Záměrem je pomoci při obnovování nebo upevňování kontaktů s rodinou, přáteli a zároveň podpořit sociální začleňování lidí s postižením.

 

5. sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností. Jedná se o skupinové aktivity např. vaření, pečení. Péče o vzhled např. přednášky vizážisty, výživového poradce aj. Nácviky chování v rizikových situací a se vzájemnými vztahy s využíváním nabídek společnosti.

 

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Využití tréninku v komunikaci při navazování soc. vztahů ve skupině, v rodině. Pomoc nebo obnovení kontaktů s rodinou. Informační servis a zprostředkování služeb.

 

Průběh poskytování centra denních služeb

Cíle

 • Udržování a posilování návyků a nácviků dovedností zvyšujících soběstačnost, a dovednosti, potřebné pro samostatný život a začlenění do běžného života s využitím běžně veřejně dostupných služeb.
 •  Umožnit žít osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, zdravotního nebo kombinovaného postižení v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní.
 • Zajistit poskytování poradenství a odpovídající péči doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu.
 • Poskytnout uživatelům individuálně přizpůsobenou službu s časovou dostupností pondělí až pátek  7:30 - 16:30 hodin.

Průběh

 • Průběh služby je individuálně plánovaný. Uživatel služby má sestaven individuální plán, který vytvořil ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem.
 • V průběhu služby jsou plně respektovány zásady práce uvedené ve Veřejném závazku.
 • V případě nespokojenosti s poskytováním služby může podat uživatel stížnost. Stěžovat si může písemně, ústně, telefonicky, e-mailem nebo v zastoupení pověřené osoby. Stížnost může podat jak zaměstnanci KHC tak anonymně do schránek stížností. Doba vyřizování stížností je 30 dní.
 • Uživatel může kdykoli ve spolupráci se sociálním pracovníkem nahlédnout do své dokumentace. Osobní a citlivé údaje uživatele jsou zpracovávány pouze na základě jeho písemného souhlasu.

 

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění)nebo kombinovaným  postižením (tělesným a jiným - lehké mentální postižení, zrakové postižení, lehká sluchová vada), žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), kteří žijí v domácím prostředí a potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit.

Vyjednávání a ukončení poskytované služby

 

Zájemce o službu:

·         První kontakt může probíhat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Zájemce popíše svou nepříznivou situaci, kterou chce prostřednictvím naší sociální služby řešit.

·         Zájemci je poskytnut stručný výčet poskytovaných služeb a aktivit, které u nás probíhají.

·         Pokud jsou potřeby zájemce v souladu s nabídkou sociální služby, stanoví si cíle, kterých chce prostřednictvím sociální služby dosáhnout.

·         Zájemce je seznámen s pravidly pro poskytování služby, veřejným závazkem, ceníkem a právy a povinnostmi uživatele. Uživatelem služby se stává na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a je seznámen s dalšími pravidly.

·         Bližší informace jsou k dispozici na www.krizovatka-hc.cz nebo na facebooku.

 

Ukončení poskytování sociální služby

 

Ze strany uživatele:

·         Uplynutím doby sjednané ve Smlouvě.

·         Okamžitou výpovědí ze strany uživatele. Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoli a to bez udání důvodu.

 

Ze strany poskytovatele:

·         Okamžitým zrušením ze strany poskytovatele pro závažné porušení Pravidel pro poskytování služby poskytovatele ze strany uživatele. (např. hrubé nebo opakované porušení pravidel). V případě okamžitého zrušení činí výpovědní lhůta ze strany poskytovatele 24 hodin.

·         Pokud došlo ke změně poměrů uživatele – zejména zdravotního stavu, kdy poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje.

·         Z důvodu dlouhodobé neochoty uživatele spolupracovat na řešení své situace.

·         Z důvodu zániku nebo omezení kapacity sociální služby.

Nabídka  fakultativních činností

·         pomoc při oblékání a svlékání uživatelů

·         pomoc při přesunu na a z vozíku, křesla, chodítka…

·         poskytnutí podmínek pro zajištění odpočinku

·         zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5 věcí)

 

Technické a materiální zabezpečení

 • KHC zajišťuje prostředí pro poskytování služeb tak, aby odpovídalo potřebám uživatelů sociálních služeb. KHC dodržuje obecně závazné normy související s poskytováním služeb.
 • KHC poskytuje službu pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením, prostory, ve kterých je sociální služba poskytována, jsou plně bezbariérové, a vhodné pro uživatele se sníženou pohyblivostí. Součástí prostor je speciálně upravené bezbariérové WC a sprchový kout.
 • Místnosti jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem, který je uzpůsoben specifickým potřebám cílové skupiny. V místnostech je přirozené denní světlo a zavedeno ústřední vytápění.
 • Technická a komunikační bezbariérovost.
 • Technické vybavenost je realizována vhodnými kompenzačními prostředky, kompenzačními pomůckami pro ovládání PC  (upravená klávesnice, trackball, aj.) a vhodnými optickými pomůckami např, (zoom software, hlasový výstup aj.).
 • Součástí prostor je nácviková kuchyň, kuchyňská linka je ergonomicky uzpůsobena lidem s tělesným handicapem a je vybavena nácvikovými kompenzačními pomůckami.

 

Kontaktní údaje

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

 

adresa: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice

telefon: 466 301 468, 774 467 777

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Veškeré informace jsou přístupné na webových stránkách www.krizovatka-hc.cz

 

V Pardubicích 12. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.