Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním).

(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

 

Ergoterapie umožňuje osobám s nejrůznějším postižením dosáhnout maximální možné soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti v běžných denních, pracovních a volnočasových aktivitách.

 

Nácviky, které provádí ergoterapeut:

 • trénink motorických schopností - polohování, aktivní, pasivní, odporová cvičení, rytmická stabilizace, cvičení na válci, míči
 • nácvik jemné motoriky a úchopů - manipulační aktivity, trénink koordinace a obratnosti, nácvik úchopových funkcí
 • poradenství v oblasti výběru kompenzačních pomůcek - podávání informací o získávání pomůcek, nácvik jejich používání
 • nácvik běžných denních činností - nácvik sebesycení, oblékání/svlékání, osobní hygieny, nácvik sedu a pohybu na vozíku, nácvik přesunů, lokomoce - chůze, trénink péče o domácnost, nácvik vaření, transport, manipulace s penězi
 • trénink kognitivních a percepčních funkcí – trénink paměti, orientace a pozornosti, smyslová aktivizace a integrace
 • trénink fatických funkcí - nácvik schopnosti mluvit, číst, psát, počítat, nácvik grafomotoriky, vlastnoručního podpisu

 

Využívané terapeutické techniky a metody:

 • Cvičení v závěsném systému Redcord
 • Cvičení na trenažéru Motren Duo 2
 • Vertikalizaci na vertikalizačním lehátku
 • Aplikaci a cvičení ve vzduchových dlahách
 • Dechovou terapii pomocí speciálních trenažérů - nácvik správného způsobu dýchání
 • Parafínové zábaly rukou
 • Prvky Bobath konceptu
 • Prvky Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) – Kabatova metoda
 • Prvky Bazální stimulace
 • Měkké techniky – postizometrická relaxace (PIR), míčkování, uvolňování kůže, podkoží, fascií, svalů

 

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.