Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Krátkodobé cíle pro r. 2020

·Aktivity v rámci propagace organizace:

  • webové stránky organizace a facebook;
  • inovace a kontinuální aktualizace elektronických medií;
  • vydávání Newsletteru;
  • distribuce Newsletteru pro širokou veřejnost;
  • propagační a informační materiály o poskytovaných sociálních službách a společnosti;
  • zapojení dobrovolníků, stážistů a praktikantů do distribuční činnosti – zmapování možných příjemců a vlastní předání;
  • propagace aktivit zaměřených na veřejnost – RedCord, trenažér jízdy na koni aj.

·Rozšíření poskytovaných služeb KHC:

  • výběr vhodných fakultativních služeb.

·Zkvalitnění poskytovaných služeb:

orozdělení uživatelů mezi větší množství klíčových pracovníků – individuální přístup k uživateli;

oproškolení na Redcord pro pověřeného pracovníka;

oaktualizovat Směrnice a metodiky.

 

Krátkodobé cíle pro r. 2018 - 2025

·Rozšiřování osvětové činnosti:

obesedy pro veřejnost – problematika tělesného postižení;

ospolupráce s jinými subjekty – veřejná i soukromá sféra.

·Propagace organizace:

obenefiční akce na podporu dlouhodobé veřejné sbírky a DMS;

oaktivní fundraising.

 

Dlouhodobé cíle do r. 2035

· Realizace projektu nestátního zdravotnického zařízení (NZZ):

ozmapovat a vypracovat podklady pro projekt nestátního zdravotnického zařízení se zaměřením na rehabilitaci;

opříprava projektu ESF – sociální podnik;

ovytipovat a zajistit vhodné prostory pro NZZ;

ovést jednání se zdravotními pojišťovnami o uzavření smluv pro výkony v NZZ;

ozřízení NZZ. 

·udržení stávajících a nových služeb;

·zvýšení prostředků na mzdy s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti;

·rozšířit možnosti vzdělávání pro pracovníky;

·zajistit kvalitní supervizní služby;

·zajistit dostatečné materiální vybavení pro kvalitní poskytování sociálních služeb s ohledem na finanční možnosti společnosti.

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.