Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Krátkodobé cíle pro r. 2015

·Aktivity v rámci propagace organizace:

 • webové stránky organizace a facebook;
 • inovace a kontinuální aktualizace elektronických medií;
 • inovace obsahu i grafiky časopisu Kompas;
 • časopis Kompas  - aktualizace seznamu odběratelů tištěné i elektronické podoby časopisu;
 • distribuce časopisu Kompas pro širokou veřejnost (veřejné instituce, školy, zdravotnická zařízení aj.);
 • propagační a informační materiály o poskytovaných sociálních službách a společnosti;
 • zapojení dobrovolníků, stážistů a praktikantů do distribuční činnosti – zmapování možných příjemců a vlastní předání;
 • propagační kampaň nové aktivity – „Cvičení bez gravitace“, určeno pro cílovou skupinu i širokou veřejnost.

·Rozšíření poskytovaných služeb KHC:

 • získání financí prostředků na realizaci nákupu multifunkčního přístroje Redcord;
 • instalace multifunkčního zařízení Redcord;
 • výběr vhodných fakultativních služeb.

·Zkvalitnění poskytovaných služeb:

orozdělení uživatelů mezi větší množství klíčových pracovníků – individuální přístup k uživateli;

oproškolení na Redcord pro pověřeného pracovníka;

oaktualizovat Standardy sociálních služeb;

ozmapovat a vypracovat podklady pro projekt nestátního zdravotnického zařízení se zaměřením na rehabilitaci;

opříprava projektu ESF – sociální podnik.

 

Krátkodobé cíle pro r. 2015 - 2018

 

· Realizace projektu nestátního zdravotnického zařízení (NZZ):

ovytipovat a zajistit vhodné prostory pro NZZ;

ovést jednání se zdravotními pojišťovnami o uzavření smluv pro výkony v NZZ;

ozřízení NZZ.


·Realizace projektu sociálního podnikání.

·Za účelem lepší dostupnosti našich služeb budeme usilovat o pořízení speciálně upraveného dopravního prostředku.

·Postupné omezování poskytování sociálně aktivizačních služeb (snížení dotací, personální změny aj.).

·Přesměrování aktivit ze SAS do služby sociální rehabilitace.

·Rozšiřování osvětové činnosti:

ozážitkové semináře;

obesedy pro veřejnost – problematika tělesného postižení;

ospolupráce s jinými subjekty – veřejná i soukromá sféra.

·Propagace organizace:

obenefiční akce na podporu dlouhodobé veřejné sbírky a DMS.

 

Dlouhodobé cíle do r. 2024

·udržení stávajících a nových služeb;

·zvýšení prostředků na mzdy s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti;

·rozšířit možnosti vzdělávání pro pracovníky;

·zajistit kvalitní supervizní služby;

·zajistit dostatečné materiální vybavení pro kvalitní poskytování sociálních služeb s ohledem na finanční možnosti společnosti.

Copyright © 2019 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.