Centrum denních služeb

Centrum denních služeb (CDS)

Služba je poskytována v našich prostorách, které splňují zákonné normy.

Prostory jsou bezbariérové, k dispozici je i speciálně upravené sociální zařízení. Jde o přízemní objekt vhodný a snadno přístupný pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností pohybu. Objekt je v blízkosti centra města a je dobře dostupný i při použití MHD.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám a schopnostem uživatele. Vytváříme pro něj bezpečné a důstojné prostředí, kde uplatňujeme individuální, diskrétní, partnerský a rovný přístup.

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) nebo kombinovaným postižením (tělesným a jiným – zrakové postižení, lehká sluchová vada), žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), kteří žijí v domácím prostředí a potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit.

Poslání CDS Poskytujeme Průběh poskytování CDS

Posláním Centra denních služeb KŘIŽOVATKY handicap centrum, o.p.s. je poskytovat bezpečný prostor osobám s tělesným (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) či s kombinovaným postižením (zrakové postižení, lehká sluchová vada), kteří žijí v domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Touto službou chceme přispět k tomu, aby lidé s tělesným a kombinovaným postižením měli šanci žít kvalitní život a mohli se začlenit do společnosti s minimální pomocí sociálních služeb.

Centrum denních služeb KŘIŽOVATKA bude poskytovat ambulantní služby sociální péče v rozsahu základních činností dle §45  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/ 2006 Sb. v platném znění. Služby CDS KŘIŽOVATKA budou poskytovány za úplatu, podle platného ceníku jednotlivých úkonů služeb, který je součástí smlouvy, je vyvěšen v prostorách centra a na webu. Poskytovat budeme také činnosti fakultativní.

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Individuální pomoc uživatelům při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby.

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Uživatelům bude podle jejich zájmu zajištěna strava (svačina, oběd) a poskytnuta dopomoc a podporu při podávání jídla a pití.

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Budou zde zahrnuty činnosti vedoucí k naplnění individuálního plánu uživatele. V nabídce budou pravidelné skupinové aktivity: trénink paměti formou vědomostních kvízů a her, trénink navazování soc. vztahů ve skupině, výroba dekoračních předmětů, udržování tradic (vánoce, velikonoce, oslavy narozenin aj.), besedy na zvolené téma, sportovní aktivity, relaxační a protahovací cvičení, společné čtení a následná diskuze, prezentace kompenzačních pomůcek, práce s moderními komunikačními prostředky aj.

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Náplní budou jednorázové a tradiční aktivity, které se převážně budou konat mimo prostory CDS a v odpoledních hodinách. Jedná se o účast na kulturních, sportovních a společenských akcích, výlety, procházky, návštěvy muzeí, výstav, společenská posezení i za účasti pečujících osob aj.  Záměrem je pomoci při obnovování nebo upevňování kontaktů s rodinou, přáteli a zároveň podpořit sociální začleňování lidí s postižením.

 1. sociálně terapeutické činnosti:

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností. Jedná se o skupinové aktivity např. vaření, pečení. Péče o vzhled např. přednášky vizážisty, výživového poradce aj. Nácviky chování v rizikových situací a se vzájemnými vztahy s využíváním nabídek společnosti.

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Využití tréninku v komunikaci při navazování soc. vztahů ve skupině, v rodině. Pomoc nebo obnovení kontaktů s rodinou. Informační servis a zprostředkování služeb.

Cíle

 • Udržování a posilování návyků a nácviků dovedností zvyšujících soběstačnost, a dovednosti, potřebné pro samostatný život a začlenění do běžného života s využitím běžně veřejně dostupných služeb.
 •  Umožnit žít osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, zdravotního nebo kombinovaného postižení v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní.
 • Zajistit poskytování poradenství a odpovídající péči doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu.

Poskytnout uživatelům individuálně přizpůsobenou službu s časovou dostupností pondělí 10:00 – 15:30 hod, úterý – čtvrtek 7:30 – 16:30 hod, pátek 7:30 – 14:00 hod.

Průběh

 • Průběh služby je individuálně plánovaný. Uživatel služby má sestaven individuální plán, který vytvořil ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem.
 • V průběhu služby jsou plně respektovány zásady práce uvedené ve Veřejném závazku.
 • V případě nespokojenosti s poskytováním služby může podat uživatel stížnost. Stěžovat si může písemně, ústně, telefonicky, e-mailem nebo v zastoupení pověřené osoby. Stížnost může podat jak zaměstnanci KHC tak anonymně do schránek stížností. Doba vyřizování stížností je 30 dní.
 • Uživatel může kdykoli ve spolupráci se sociálním pracovníkem nahlédnout do své dokumentace. Osobní a citlivé údaje uživatele jsou zpracovávány pouze na základě jeho písemného souhlasu.

Sjednání poskytované služby

První kontakt může probíhat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Zájemce popíše svou nepříznivou situaci, kterou chce prostřednictvím naší sociální služby řešit.
Zájemci je poskytnut stručný výčet poskytovaných služeb a aktivit, které u nás probíhají.
Pokud jsou potřeby zájemce v souladu s nabídkou sociální služby, stanoví si cíle, kterých chce prostřednictvím sociální služby dosáhnout.
Zájemce je seznámen s pravidly pro poskytování služby, veřejným závazkem, ceníkem a právy a povinnostmi uživatele. Uživatelem služby se stává na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a je seznámen s dalšími pravidly.

Ukončení poskytované služby

Ze strany uživatele:

Uplynutím doby sjednané ve Smlouvě.
Okamžitou výpovědí ze strany uživatele. Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoli a to bez udání důvodu.

Ze strany poskytovatele:

Okamžitým zrušením ze strany poskytovatele pro závažné porušení Pravidel pro poskytování služby poskytovatele ze strany uživatele. (např. hrubé nebo opakované porušení pravidel). V případě okamžitého zrušení činí výpovědní lhůta ze strany poskytovatele 24 hodin.
Pokud došlo ke změně poměrů uživatele – zejména zdravotního stavu, kdy poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje.
Z důvodu dlouhodobé neochoty uživatele spolupracovat na řešení své situace.
Z důvodu zániku nebo omezení kapacity sociální služby.

Místo poskytované služby

 • NOVÁ KŘIŽOVATKA,
  K Blahobytu 1763,
  530 02 Pardubice
 • +420 775 766 453
  +420 775 766 454
 • machackova@krizovatka-hc.cz
  herda@krizovatka-hc.cz

Ceník poskytované služby (v PDF)

Zde si můžete stáhnout ceník spolu se stručnou charakteristikou jednotlivých kategorií služby.

Technické a materiální zabezpečení

KHC zajišťuje prostředí pro poskytování služeb tak, aby odpovídalo potřebám uživatelů sociálních služeb. KHC dodržuje obecně závazné normy související s poskytováním služeb.
KHC poskytuje službu pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením, prostory, ve kterých je sociální služba poskytována, jsou plně bezbariérové, a vhodné pro uživatele se sníženou pohyblivostí. Součástí prostor je speciálně upravené bezbariérové WC a sprchový kout.
Místnosti jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem, který je uzpůsoben specifickým potřebám cílové skupiny. V místnostech je přirozené denní světlo a zavedeno ústřední vytápění.
Technická a komunikační bezbariérovost.
Technické vybavenost je realizována vhodnými kompenzačními prostředky, kompenzačními pomůckami pro ovládání PC  (upravená klávesnice, trackball, aj.) a vhodnými optickými pomůckami např, (zoom software, hlasový výstup aj.).
Součástí prostor je nácviková kuchyň, kuchyňská linka je ergonomicky uzpůsobena lidem s tělesným handicapem a je vybavena nácvikovými kompenzačními pomůckami.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)